The of the suutra is this:

कृते प्रतिकृतिम् कुर्यात् हिंसेन प्रतिहिंसनम्।

तत्र दोषो न वर्तन्ति दुड्टे दौष्ट्यम् समाचरेत्॥ –  Chanakya Niti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s