હું મહાભારત ને રોકી શકતો હતો , બસ આ કારણ ના લીધે નહોતું રોક્યું ||

स्वामिनारायण ना भक्त तरफ़थी आ विडीयो आव्यो ते स्वामि सहजानन्द महाराज ने बहूज राज़ी करे छे। धयवाद।

जय श्री कृष्ण !